|
λ : > > > >

365bet手机版网址
: | : |

 

   

     

sin α=∠α / б

cos α=∠α / б

tan α=∠α / ∠α

cot α=∠α / ∠α

sin2a=2sina?cosa

cos2a=cosa^2-sina^2=1-2sina^2=2cosa^2-1

tan2a=2tana/1-tana^2

sina^2 sina sin2a

sin3α=4sinα·sin(π/3+α)sin(π/3-α)

cos3α=4cosα·cos(π/3+α)cos(π/3-α)

tan3a=tan a · tan(π/3+a)· tan(π/3-a)

sin3a

=sin(2a+a)

=sin2acosa+cos2asina

asinα+bcosα=(a^2+b^2)^(1/2)sin(α+t)

sint=b/(a^2+b^2)^(1/2)

cost=a/(a^2+b^2)^(1/2)

tant=b/a

asinα+bcosα=(a^2+b^2)^(1/2)cos(α-t)tant=a/b

sin^2(α)=(1-cos(2α))/2=versin(2α)/2

cos^2(α)=(1+cos(2α))/2=covers(2α)/2

tan^2(α)=(1-cos(2α))/(1+cos(2α))

tanα+cotα=2/sin2α

tanα-cotα=-2cot2α

1+cos2α=2cos^2α

1-cos2α=2sin^2α

1+sinα=(sinα/2+cosα/2)^2

=2sina(1-sin²a)+(1-2sin²a)sina

=3sina-4sin³a

cos3a

=cos(2a+a)

=cos2acosa-sin2asina

=(2cos²a-1)cosa-2(1-sin²a)cosa

=4cos³a-3cosa

sin3a=3sina-4sin³a

=4sina(3/4-sin²a)

=4sina[(√3/2)²-sin²a]

=4sina(sin²60°-sin²a)

=4sina(sin60°+sina)(sin60°-sina)

=4sina*2sin[(60+a)/2]cos[(60°-a)/2]*2sin[(60°-a)/2]cos[(60°-a)/2]

=4sinasin(60°+a)sin(60°-a)

cos3a=4cos³a-3cosa

=4cosa(cos²a-3/4)

=4cosa[cos²a-(√3/2)²]

=4cosa(cos²a-cos²30°)

=4cosa(cosa+cos30°)(cosa-cos30°)

=4cosa*2cos[(a+30°)/2]cos[(a-30°)/2]*{-2sin[(a+30°)/2]sin[(a-30°)/2]}

=-4cosasin(a+30°)sin(a-30°)

=-4cosasin[90°-(60°-a)]sin[-90°+(60°+a)]

=-4cosacos(60°-a)[-cos(60°+a)]

=4cosacos(60°-a)cos(60°+a)

tan3a=tanatan(60°-a)tan(60°+a)

tan(a/2)=(1-cosa)/sina=sina/(1+cosa);

cot(a/2)=sina/(1-cosa)=(1+cosa)/sina.

sin^2(a/2)=(1-cos(a))/2

cos^2(a/2)=(1+cos(a))/2

tan(a/2)=(1-cos(a))/sin(a)=sin(a)/(1+cos(a))

[http://www.aj9.cc/]

sin(α+β+γ)=sinα·cosβ·cosγ+cosα·sinβ·cosγ+cosα·cosβ·sinγ-sinα·sinβ·sinγ

cos(α+β+γ)=cosα·cosβ·cosγ-cosα·sinβ·sinγ-sinα·cosβ·sinγ-sinα·sinβ·cosγ

tan(α+β+γ)=(tanα+tanβ+tanγ-tanα·tanβ·tanγ)/(1-tanα·tanβ-tanβ·tanγ-tanγ·tanα)

cos(α+β)=cosα·cosβ-sinα·sinβ

cos(α-β)=cosα·cosβ+sinα·sinβ

福、飞、龙等字体<zì tǐ>都会现在西瓜上面!原来这是出自河南<Henan>郏县白庙乡一名瓜农谷心亮的
令人好奇的是,如果是即将<is about>驻星的人涉犯酒驾,江会如何<rú hé>看待,会不会无限上纲;蔡总统<President>若执意派江赴星就任,自此
两大超模携手能否抢救里约奥运的烂形象<xíng xiàng>?(图/翻摄自Alessandra Ambrosio、Adriana Lima IG,下同)
随着<suí zhe>国际股市的强弹频创高点,台股5日早盘一度< dù>跃上9100点关卡,法人表示,台股目前本益比仍低于过去5年平均<píng jūn>、金管会绑寿险业钱进股市、欧股利空淡化,以及企业<qǐ yè>2017年获利成长可望转正等四大利多支撑,后市可望延续高档震荡的格局
看着孩子每天熬夜抄课文到凌晨,我很心疼,不如在购物<shopping>网站上花几十元(人民币)『应付』一下算了

sin(α±β)=sinα·cosβ±cosα·sinβ

tan(α+β)=(tanα+tanβ)/(1-tanα·tanβ)

tan(α-β)=(tanα-tanβ)/(1+tanα·tanβ)

sinθ+sinφ=2 sin[(θ+φ)/2] cos[(θ-φ)/2]

sinθ-sinφ=2 cos[(θ+φ)/2] sin[(θ-φ)/2]

cosθ+cosφ=2 cos[(θ+φ)/2] cos[(θ-φ)/2]

cosθ-cosφ=-2 sin[(θ+φ)/2] sin[(θ-φ)/2]

tana+tanb=sin(a+b)/cosacosb=tan(a+b)(1-tanatanb)

tana-tanb=sin(a-b)/cosacosb=tan(a-b)(1+tanatanb)

sinαsinβ=[cos(α-β)-cos(α+β)] /2

cosαcosβ=[cos(α+β)+cos(α-β)]/2

sinαcosβ=[sin(α+β)+sin(α-β)]/2

cosαsinβ=[sin(α+β)-sin(α-β)]/2

sin(-α)=-sinα

cos(-α)=cosα

tan (—a)=-tanα

sin(π/2-α)=cosα

cos(π/2-α)=sinα

sin(π/2+α)=cosα

cos(π/2+α)=-sinα

sin(π-α)=sinα

cos(π-α)=-cosα

sin(π+α)=-sinα

cos(π+α)=-cosα

tana=sina/cosa

tanπ/2αcotα

tanπ/2αcotα

tanπαtanα

tanπαtanα

sinα=2tan(α/2/1+tan(α/2)

cosα=1-tan(α/2)/1+tan(α/2)

tanα=2tan(α/2)/1-tan(α/2)

(1)(sinα)^2+(cosα)^2=1

(2)1+(tanα)^2=(secα)^2

(3)1+(cotα)^2=(cscα)^2

,轫,(sinα)^2,(cosα)^2

(4),

tana+tanb+tanc=tanatanbtanc

:

a+b=π-c

tan(a+b)=tan(π-c)

(tana+tanb)/(1-tanatanb)=(tanπ-tanc)/(1+tanπtanc)

tana+tanb+tanc=tanatanbtanc

,x+y+z=nπ(n∈z),ù

tana+tanb+tanc=tanatanbtancó

(5)cotacotb+cotacotc+cotbcotc=1

(6)cot(a/2)+cot(b/2)+cot(c/2)=cot(a/2)cot(b/2)cot(c/2)

(7)(cosa^2+(cosb^2+(cosc^2=1-2cosacosbcosc

(8)sina^2+sinb^2+sinc^2=2+2cosacosbcosc

(9)sinα+sin(α+2π/n)+sin(α+2π*2/n)+sin(α+2π*3/n)+……+sin[α+2π*(n-1)/n]=0

cosα+cos(α+2π/n)+cos(α+2π*2/n)+cos(α+2π*3/n)+……+cos[α+2π*(n-1)/n]=0

sin^2(α)+sin^2(α-2π/3)+sin^2(α+2π/3)=3/2

tanatanbtan(a+b)+tana+tanb-tan(a+b)=0

    


----------------------------------
----------------------------------